Informacje i dostęp do danych osobowych

Informacje i dostęp do danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUH Marbet Beata Grygorowicz, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 31801, NIP 7541483829, REGON 532322163, adres: 45-831 Opole ul. Wspólna 9.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: e-mail: biuro@marbet-opole.pl, tel. 77 4572829, 77 4742384

 • Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, e-mail, nr telefonu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonywania umowy handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po rozwiązaniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) na potrzeby umowy handlowej – do czasu jej rozwiązania
  b) w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione
  c) do celów marketingu – do 90 dni od momentu wysłania oferty
  d) w przypadku wysłania CV bez związku z rekrutacją – aplikacje kandydatów są usuwane maksymalnie do 30 dni od daty ich wpływu
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Nie podanie danych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Panem/Panią niniejszej umowy.

FORMULARZ ZGÓDPobierz plik PDF

Centrum Budowlane MARBET
Odwiedź nas

Centrum Budowlane MARBET
45-831 Opole, ul. Wspólna 9

Kontakt

tel. / fax: 77 4572829, 77 4742384
e-mail: biuro@marbet-opole.pl